SU İÇİN İNANILMAZ FAYDALARI - Pratik Tarifim

Column Left

Sponsorlu Bağlantılar

Takip Et

1 Temmuz 2015 Çarşamba

SU İÇİN İNANILMAZ FAYDALARI

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

SU İÇİN İNANILMAZ FAYDALARI

Günlük düzenli olarak vucudumuzun ihtiyacını karşılayacak şekilde su içtigimizde faydaları saymakla bitmiyor. Ama bu 7 faydasını duyduğunuzda sizlerde inanamayacaksınız..

1.Su böb­rek taş­la­rı­nı en­gel­ler

Vü­cu­dun ya­ban­cı ve za­rar­lı mad­de­ler­den uzak­laş­tı­rıl­ma­sın­da en önem­li or­gan a­le­ri­miz­dir. Böb­rek­le­ri­miz ka­nı sü­ze­rek atık­la­rı ay­rış­tı­rır ve bun­la­rı su ile ka­rış­tı­ra­rak id­ra­rı ya­par. İd­rar ile vü­cu­du­muz is­ten­me­yen mad­de­ler­den arı­nır. Ye­te­ri ka­dar sı­vı alın­ma­dı­ğın­da bu iş­leminin zor­laş­ma­sı­na bağ­lı böb­rek has­ta­lık­la­rı ar­tar. Bu­nun ya­nı sı­ra için­den ye­te­ri ka­dar su geç­me­yen bo­ru­lar­da na­sıl ki­reç­len­me olur­sa böb­re­ğin bo­ru sis­te­mi için­de de ki­reç ben­ze­ri özel­lik­le kal­si­yum yo­ğun­luk­lu mi­ne­ral­ler bi­ri­ke­rek taş olu­şu­mu­na ne­den olur.

2.Vü­cu­du­mu­zun id­rar­da çı­kan mik­tar­dan çok da­ha faz­la su­ya ih­ti­ya­cı var­dır

Su iç­me alış­kan­lık­lar­la olan bir du­rum­dur. Su­yu vü­cu­du­mu­zun as­lın­da en önem­li gı­da­sı ola­rak ka­bul et­me­miz ge­re­kir. Vü­cu­du­mu­zun yak­la­şık yüz­de 60-65’i su­dan olu­şur.

Bu du­rum vü­cut­ta­ki tüm hüc­re­ler için ge­çer­li­dir. İn­san­lar su­yun alın­dı­ğı ka­dar çı­ka­rıl­dı­ğı­nı dü­şün­se de as­lın­da id­rar­da çı­kan mik­tar­dan çok da­ha faz­la­sı­na ih­ti­ya­cı­mız var­dır. Bu­na tıp di­lin­de “far­kın­da olun­ma­yan sı­vı kay­bı­” adı­nı ver­mek­te­yiz.

Ne­fes alıp ve­rir­ken, ter­le­me ile bü­yük ab­dest ile biz far­kın­da ol­ma­dan yak­la­şık gün­lük ola­rak 1,5 lit­re ci­va­rın­da sı­vı kay­be­de­riz. İd­rar ile atı­lan mik­ta­rı da ek­le­di­ği­miz­de ne­den biz dok­tor­la­rın en az gün­lük 2 lit­re su tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di­ği­miz an­la­şı­la­bil­mek­te­dir. Bu du­rum özel­lik­le yaz ay­la­rın­da art­mak­ta­dır.

3.Taş hi­ka­ye­si olan­la­r ma­den su­yu tü­ke­ti­min­de dik­kat­li ol­ma­lı

Bu­nun dı­şın­da gaz­lı içe­cek­le­rin gaz­lı ol­ma­sı­nı sağ­la­yan kar­bo­nik asit vü­cut­ta yi­ne taş olu­şu­mu için risk fak­tö­rü ola­bil­mek­te­dir. Bu ne­den­le müm­kün­se sı­vı ih­ti­ya­cı­nın ko­la, ga­zoz gi­bi içe­cek­ler­le kar­şı­lan­ma­ma­sı­nı öner­mek­te­yiz.

4.Susuzluk sonucunda bayılma, halsizlik, bulantı, huzursuzluk oluşur

Tüm do­ku­la­rın su­ya ih­ti­yaç­la­rı var­dır. Su­suz ka­lın­dı­ğın­da ye­ter­siz sı­vı alı­mı sı­vı elek­tro­lit den­ge­siz­lik­le­ri, ba­yıl­ma his­si, hal­siz­lik, de­ri es­nek­li­ğin­de azal­ma, mi­de bu­lan­tı­sı, baş dön­me­si, hu­zur­suz­luk özel­lik­le yaş­lı­lar­da şu­ur bu­la­nık­lı­ğı, si­nir­li­lik gi­bi çe­şit­li şi­ka­yet­le­ri or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek­te­dir.

Bun­lar sa­de­ce şi­ka­yet de­re­ce­sin­de kal­ma­yıp çok da­ha cid­di has­ta­lık tab­lo­la­rı da olu­şa­bil­mek­te­dir. Bun­la­rın ara­sın­da özel­lik­le za­ten böb­rek ta­şı hi­ka­ye­si olan­lar­da da­ha sık ol­mak üze­re böb­rek ta­şı olu­şu­mu ve bu­nun ver­di­ği san­cı­lar, ka­nı­nın yo­ğun­laş­ma­sı­na bağ­lı ola­rak be­yin­de tı­ka­nık­lık­lar ve in­me­ler, tan­si­yon yük­sel­me­le­ri, eğer bi­rey­ler kan su­lan­dı­rı­cı, epi­lep­si ilaç­la­rı gi­bi ilaç­lar kul­la­nı­yor­lar­sa bun­la­rın doz oy­na­ma­la­rı­na bağ­lı yan et­ki­ler sa­yı­la­bil­mek­te­dir.

5.Özellikle kadınlarda yetersiz sıvı alımı ciddi idrar yolları enfeksiyonlarına yol açar

Vü­cu­du­muz­da he­pi­mi­zin be­lir­li oran­lar­da mik­rop­lar bu­lun­mak­ta­dır. Biz id­rar ka­na­lın­dan bol sı­vı ge­çir­di­ği­miz­de (ya­ni bol id­rar yap­tı­ğı­mız­da) bu mik­rop­lar ora­ya yer­le­şe­me­mek­te­dir. Oy­sa az sı­vı alın­dı­ğın­da az id­rar ya­pı­mı ol­mak­ta ve mik­rop­la­rın da içe­ri gi­rip has­ta­lık ya­rat­ma­la­rı için or­tam oluş­mak­ta­dır. Bu ne­den­le oru­cu di­rekt et­ki­si de­ğil ama oruç tu­tan­la­rın ye­te­rin­ce sı­vı al­ma­ma­la­rı yi­ne id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı açı­sın­dan risk oluş­tu­ra­bil­mek­te­dir.

6.İç­ti­ği­niz su­ya ko­ya­ca­ğı­nız bir li­mon su­yu­ yi­ne hem id­rar yol­la­rı prob­lem­le­rin­den hem de böb­rek ta­şı olu­şu­mun­dan ko­rur

Li­mon su­yu yük­sek oran­da c-vi­ta­mi­ni içe­rir. C-vi­ta­mi­ni kim­ya­sal adı ile sit­rik asit böb­rek yo­lu ile atı­lır ve atı­lır­ken id­ra­rın asit den­ge­si­ni ayar­lar. Bu şe­kil­de mik­rop­la­rın üre­me­si­ni en­gel­le­di­ği gi­bi böb­rek taş­la­rı­nın ana kay­na­ğı olan kal­si­yu­mun da çök­me­si­ni azalt­tı­ğın­dan çö­zü­nür hal­de tu­ta­rak böb­rek taş­la­rı için de ko­ru­yu­cu et­ki gös­te­re­bil­mek­te­dir.

7.Günlük çay tüketimi vücuda alınan sıvı miktarının yüzde 20’sini geçmemeli

Her ne ka­dar hem kah­ve hem de çay­da böb­re­ğin id­rar ya­pı­mı­nı art­ı­ran mad­de­ler bu­lun­sa da kal­si­yum emi­li­mi­ni et­ki­le­dik­le­rin­den taş olu­şu­mu­na ne­den ola­bil­mek­te­dir­ler. Mey­ve su­la­rı eğer do­ğal ise ter­cih edi­le­bi­lir. Ay­ran es­ki­den taş hi­ka­ye­si var ise süt ürü­nü ol­du­ğun­dan öne­ril­me­yen bir içe­cek ise de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar dı­şa­rı­dan alı­nan süt ve süt ürün­le­ri­nin çok aşı­rı ol­ma­dık­ça böb­rek ta­şı ya­pı­mı­na et­ki­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı gös­te­ril­miş­tir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar
Hiç yorum yok:
Comments

Sponsorlu Bağlantılar